Zabalíme (skoro) cokoliv!

Vyrábíme obaly typu blistr na míru dle přání a potřeb našich zákazníků. Obaly jsme schopni vyrábět z PET, PVC, PS a podobných materiálů, mnoha tvarů a rozměrů. Veš­ke­ré vý­rob­ky vy­rá­bí­me na mo­der­ních, plně au­to­ma­tic­kých za­ří­ze­ní. Nabízíme individuální, flexibilní přístup a příznivé ceny.

Chci zjistit více
Obal na míru

Obaly na míru
jsou naše specialita

Navrhneme optimální a komplexní způsob balení Vašeho produktu, které Vám ušetří čas i peníze. Obaly nebo již finálně zabalené výrobky Vám rádi dodáme až ke dveřím.

Zobrazit nabídku obalů

Ekologie
je pro nás důležitá

Na po­ža­da­vek zá­kaz­ní­ka jsme schop­ni po­u­žít ma­te­ri­ál vznik­lý z téměř 100% recyklo­va­né­ho ma­te­ri­á­lu. Po­u­ži­tí to­ho­to ma­te­ri­á­lu uspo­ří cca 5 000 Kg CO2 na vý­ro­bu 1 tuny ma­te­ri­á­lu. Sou­čas­ná mo­der­ní tech­no­lo­gie také umožňuje vý­ro­bu ma­te­ri­á­lu z 80 % recyklá­tu ve špič­ko­vé kva­li­tě i s po­tra­vi­nář­ským ates­tem. Pro barevné obaly máte možnost výběru biodegradabilního materiálu. Tímto se sna­ží­me při­spí­vat k lep­ší­mu ži­vot­ní­mu pro­stře­dí. Vždy zá­le­ží na Vaší volbě.

Obal na míru
Obal na míru

Blistr, blister, blistry

Naše produkty

Blistry klapací

Mají dva díly. Jeden je vrchní a má profil baleného výrobku, druhý je podložný. Oba díly jsou vzájemně do sebe fixovány tzv. zámkem vytvarovaným v obalu, balení je velice rychlé a produktivní. Obal lze opakovatelně uzavírat nebo je možné uzavření svařením.

Vyrábíme dva druhy klapacích blistrů:

Oba díly jsou vylisovány z jednoho kusu a tvoří jakousi knihu a její uzavírání je opět zajištěno zámky na obou dílech.

Pro koho vyrábíme

Kdo jsou naši klienti
Klienti elektro výrobků

Elektronika

Klienti drogistického zboží

Drogistické zboží

Klienti automotive

Automotiv

Klienti vyrábějící hračky

Hračky

Klienti z potravinářství

Potravinářství

Obaly průmyslových výrobků

Průmyslové výrobky

Obaly reklamních výrobků

Reklamní výrobky

Vaše řešení

Vaše řešení

Co Vám můžeme nabídnout

Jak to probíhá

 • Vytvoříme cenovou nabídku

  Než se do ně­če­ho pus­tí­me, víte kolik Vás to bude stát.

 • 3D návrh a forma

  Schvá­lí­me si návrh obalu na 3D vi­zu­a­li­za­ci a vy­ro­bí­me pro Vás vzo­rek.

 • Seriová výroba

  Po­mo­cí plně automatické stro­je ho dáme do vel­ko­vý­ro­by.

 • Distribuce a předání

  Rádi Vám nové obaly do­ve­ze­me a udě­lá­me tak ma­xi­mum k Vaší spo­ko­je­nos­ti.

V softwaru Solidworks vytváříme 3D modely, finální vizualizaci obalu včetně výrobku, 2D výkresy a celé sestavy dílů.

Abys­te si mohli pro­hléd­nout Váš nový obal, ne­mu­sí­te dis­po­no­vat tímto soft­warem, do­dá­me Vám data ve for­má­tu PDF s funk­cí 3D s mož­nos­tí pro­­hléd­nu­tí vý­rob­ku ze všech stran. Pro vy­zkou­še­ní ulo­že­ní slo­ži­tých dílů mů­že­me vy­tisk­nout vzo­rek na 3D tis­kár­ně.

Veš­ke­ré vý­rob­ky vy­rá­bí­me na mo­der­ních, plně au­to­ma­tic­kých za­ří­ze­ní, ovládaných systémy Siemens. Pro vý­ro­bu ná­stro­jů po­u­ží­vá­me CNC ob­rá­bě­ní, které v kom­bi­na­ci s kon­strukč­ním sys­té­mem vy­tvá­ří vý­sled­ný obal tak, jak byl zá­kaz­ní­ko­vi před­lo­žen při vi­zu­a­li­za­ci.

Ikona play
Jak probíhá výroba

Rodinná firma s tradicí

Poznejte nás blíže
Za
28
 let
jsme ušli pořádný kus cesty

AMIWELL je pro­gre­siv­ní spo­leč­nost, která se za­bý­vá od roku 1991 vý­rob­ní čin­nos­tí v oboru oba­lo­vé tech­ni­ky a zá­ro­veň pů­so­bí na trhu v ob­las­ti pro­de­je elek­tro kom­po­nen­tů.

Maximální rychlost - doprava a příznivá cena
Obsloužili jsme
+350
Jsme tu již
29 let
Vyrobili jsme
+100 mil

Kontakt

AMIWELL INT. s.r.o.

Kontakt
Palackého 271,
290 01 Poděbrady
Czech Republic
Zobrazit na mapě